មួយរាត្រីនឹកតែអូន - 131 views

រស្មីដួងចាន់អឺយ មានអ្នកហើយ មកទិវា ខ្ញុំសុំផ្តាំជាវាចា ពាក្យស្នេហាផ្តាំទៅស្រី ព្រលឹងផ្តាំទៅអូន ពិតណាស់ស្ងួនផ្ញើរសម្តី