ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ - 194 views

រៀបការចុះអូន កុំខ្វល់ពីបង ព្រោះរឿងកន្លង អូនរាប់បងត្រឹមជាសង្សា យើងមាននិស្ស័យ តែរូបបងគ្មានវាសនា